Συνέντευξη με ειδικούς στα πλαίσια του Έργου ``Play2Do''

Δήλωση ενημέρωσης σχετικά με το στόχο του Έργου Play2Do *

Δήλωση συγκατάθεσης: *

Ονοματεπώνυμο *

Οργανισμός που εκπροσωπώ (αν υπάρχει):

Στοιχεία επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο ή και τα δύο): *


Ποιες ήταν η 3 μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τα τελευταία 3 χρόνια της εργασίας σας ως δάσκαλος/εκπαιδευτής ατόμων με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες; *

Αντίστοιχα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο δάσκαλος/εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια της εργασίας του για την οργάνωση του σχολείου; (δώστε τουλάχιστον 3) *

Πως αξιολογείτε την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των πιο κάτω μεθόδων για εκπαίδευση εκπαιδευτών; Παρακαλούμε, αξιολογήστε σε κλίμακα 1-10 (1 = καθόλου αποτελεσματικό, 10 = πλήρως αποτελεσματικό) *

12345678910
Εκπαίδευση σε τάξη, από ειδικούς
Συνεργασία με συν-εκπαιδευόμενους (διαδικτυακά φόρουμς, ομάδες εργασίας, συζητήσεις με συναδέλφους, κτλ.)
Προσομοίωση πρακτικής, μαζί με άλλους
Προσομοίωση πρακτικής μόνος (π.χ., διαδικτυακό περιβάλλον προσομοίωσης πρακτικής)
Ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας

Πόσο θα θέλατε να εκπαιδευτείτε με χρήση των ακόλουθων μεθόδων; Παρακαλούμε, αξιολογείστε σε κλίμακα 1-10 (1 = καθόλου, 10 = πάρα πολύ) *

12345678910
Εκπαίδευση σε τάξη, από ειδικούς
Συνεργασία με συμμαθητές (διαδικτυακά φόρουμς, ομάδες εργασίας, συζητήσεις με συναδέλφους, κτλ.)
Προσομοίωση πρακτικής, μαζί με άλλους
Προσομοίωση πρακτικής μόνος (π.χ., διαδικτυακό περιβάλλον προσομοίωσης πρακτικής)
Ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας

Σε σχέση με ποιες δεξιότητες-ικανότητες θα θέλατε να λάβετε επιπλέον εκπαίδευση ώστε να είστε πιο αποτελεσματική-ός στη δουλειά σας; *

Έχετε εμπειρίες από μάθηση βασισμένη σε οποιουδήποτε τύπου εκπαιδευτικά παιχνίδια; *

Παρακαλούμε, αξιολογήστε τα πιο κάτω σχετικά με εκπαίδευση με χρήση παιχνιδιών, είτε από εμπειρική γνώση είτε σε σχέση με αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρακαλούμε, αξιολογήστε με κλίμακα 1-10 (1 = Διαφωνώ κάθετα, 10 = Συμφωνώ απόλυτα) *

12345678910
(Αναμένεται να) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει ασφαλές περιβάλλον για άσκηση στο πως να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις.
(Αναμένεται να) είναι χρήσιμο εργαλείο που συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση σε τάξη
(Αναμένεται να) είναι χρήσιμο εργαλείο για αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα θέματα
(Αναμένεται να) είναι χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου που οργανώνεται η δουλειά στο σχολείο
(Αναμένεται να) είναι χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού, σε θέματα σχετικά με την καθημερινή του εργασία

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος/εκπαιδευτής ατόμων με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες κατά την εργασία του με τους μαθητές; (δώστε τουλάχιστον 3) *


Ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε τα τελευταία 3 χρόνια που αντιμετωπίζετε άτομα με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες στη δουλειά σας? Παρακαλούμε, δώστε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε. *

Πώς αντιμετωπίσατε την πιο πάνω κατάσταση; *

Ήταν αποτελεσματική η λύση που εφαρμόσατε; *

Παρακαλούμε, εξηγήστε γιατί...

Ποιες από τις γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες, που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, εφαρμόσατε για να αντιμετωπίσετε την πιο πάνω κατάσταση; *

Ποιες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες θα ήταν χρήσιμες για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κατάστασης; *

Ποιες είναι οι πιο δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές στη δουλειά τους σε σχέση με άτομα με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες; (παρακαλούμε δώστε τουλάχιστον 3) *

Ποιο είδος εκπαίδευσης πιστεύετε θα ήταν πιο αποτελεσματικό για εσάς ώστε να αποκτήσετε τις ικανότητες να αντιμετωπίζετε παρόμοιες καταστάσεις; Παρακαλούμε αξιολογήστε κάθε είδος σε κλίμακα 1-10 (1 = καθόλου αποτελεσματικό, 10 = πλήρως αποτελεσματικό) *

12345678910
Εκπαίδευση σε τάξη, από ειδικούς
Συνεργασία με συμμαθητές (διαδικτυακά φόρουμς, ομάδες εργασίας, συζητήσεις με συναδέλφους, κτλ.)
Προσομοίωση πρακτικής, μαζί με άλλους
Προσομοίωση πρακτικής μόνος (π.χ., διαδικτυακό περιβάλλον προσομοίωσης πρακτικής)
Ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας

Είδος εκπαίδευσης που θα θέλατε να λάβετε ώστε να μάθετε πως να αντιμετωπίζετε παρόμοιες καταστάσεις. Παρακαλούμε αξιολογήστε το κάθε είδος σε κλίμακα 1-10 (1 = Όχι, καθόλου; 10 = Ναι, βέβαια) *

12345678910
Εκπαίδευση σε τάξη, από ειδικούς
Συνεργασία με συμμαθητές (διαδικτυακά φόρουμς, ομάδες εργασίας, συζητήσεις με συναδέλφους, κτλ.)
Προσομοίωση πρακτικής, μαζί με άλλους
Προσομοίωση πρακτικής μόνος (π.χ., διαδικτυακό περιβάλλον προσομοίωσης πρακτικής)
Ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα από την ένταξη παιδιών με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες στην ενιαία εκπαίδευση; (Αν είναι εφικτό δώστε τα με σειρά προτεραιότητας, ή/και κατατάξτε τα σε κατηγορίες)

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις από την ενσωμάτωση παιδιών με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες στην ενιαία εκπαίδευση; (κατά το δυνατόν, κατατάξτε σε κατηγορίες όπως προηγουμένως)

Πως θα μπορούσαν οι πιο πάνω προκλήσεις να αντιμετωπιστούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα/περιβάλλον; (σε σχέση με μαθητές, καθηγητές, γονείς)

Αναφέρετε γεγονότα που συνέβησαν κατά την ώρα διδασκαλίας και πως τα αντιμετωπίσατε. (περίπτωση παιδιού, γεγονός, αντιμετώπιση, αποτέλεσμα, βαθμός ικανοποίησης)

Ποιες σχετικές εκπαιδευτικές πρακτικές χρησιμοποιείτε ήδη ή διαθέτετε εμπειρία σε αυτές; (π.χ. διαλέξεις, παιχνίδι ρόλων).

Ποιες προσεγγίσεις πιστεύετε είναι χρήσιμες για εκπαίδευση ατόμων με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες;

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν τοποθετηθεί σε κάποιο ειδικό σχολείο ή σχολείο ενιαίας εκπαίδευσης; (δεξιότητες επικοινωνίας, διαχύρισης συμπεριφοράς, υποστηρικτικής τεχνολογίας, κτλ.)

Ποιες δεξιότητες χρειάζονται οι εκπαιδευτές για να εργαστούν με παιδιά με διανοητικές δυσκολίες/αναπηρίες; Ποιες από αυτές είναι κρίσιμο να διαθέτουν πριν τοποθετηθούν σε πρακτική άσκηση; (π.χ., δεξιότητες επικοινωνίας, διαπολιτισμικότητας, επαφής, κτλ)

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σχετικά με την οργάνωση μιας σωστής πρακτικής άσκησης; Θα μπορούσαν κάποιες από τις δεξιότητες να παραχθούν μέσα από περιβάλλον προσομοίωσης;

Ποια είναι η άποψη σας σχετική με τη χρήση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος προσομοίωσης και παιχνιδιών, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε μελλοντικούς εκπαιδευτές να βλέπουν σενάρια που πιθανόν να αντιμετωπίσουν σε πρακτική άσκηση;

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε φοιτητές/συναδέλφους ώστε να τους βοηθήσετε με την πρακτική άσκηση;

Τέλος, υπάρχει κάποια περίπτωση που αντιμετωπίσατε κατά την εργασία σας, που πιστεύετε θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη σε σενάριο ενός προσομοιωτή;


Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!